Asiantuntijablogi

Rakennamme kestävää kaupunkia

Metro ja ratikka ovat lähipäästöttömiä – ne kulkevat uusiutuvalla sähköllä, joten pakokaasupäästöjä ei tule. Mutta se ei meillä HKL:ssä riitä. On tärkeää huomioida hiilijalanjälkivaikutukset ja ylipäätään ympäristönäkökulmat myös rakentamisvaiheessa. Mutta miten? Työskentelen HKL:llä ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien asiantuntijana, osana ympäristötiimiä, ja tehtäväni on löytää ja kehittää ratkaisuja vastuullisempaan rakentamiseen kollegoideni kanssa yli organisaatiorajojen.

Insinööri tekee muistiinpanoja, taustalla metrojuna.

Tämä teksti on kirjoitettu ennen 1.2.2022, kun Kaupunkiliikenne Oy oli vielä HKL.

Tällä hetkellä HKL rakentaa todella paljon uusia kaupunkiraiteita. Käynnissä olevien lisäksi suunnitteilla on tulevillekin vuosille uusia alkavia ratikkahankkeita. Uusien raiteiden rakentaminen kuluttaa raaka-aineita ja energiaa sekä aiheuttaa päästöjä. Lisäksi rakentaminen aiheuttaa melua ja häiriöitä lähiympäristölle. Rakentamisessa on paljon potentiaalia vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, ja esimerkiksi rakentamisen aiheuttamien ilmastopäästöjen vähentäminen on juuri nyt työn alla HKL:ssä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Kuinka sitten voimme vähentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä? Kalastamasta Pasilaan -raide- ja kaupunkikehityshankkeelle on tehty suunnitteluvaiheessa LCA-laskenta, eli elinkaariarviointi, jolla voidaan laskea rakentamisen hiilijalanjälkeä. Laskennan perusteella on löydetty ne rakentamisen vaiheet, joista tulee suurimmat päästöt, eli minkä materiaalin vähentämisellä tai vaihtamisella saataisiin eniten vähennettyä päästöjä.

Tulosten perusteella hankkeella on tarkoitus käyttää mm. vähähiilistä betonia. Hiilipäästöjen vähentämispaineet ovat toimineet hyvänä moottorina nopeuttamaan vähähiilisempien tuotteiden kehitystyötä, ja tällaiset ratkaisut otamme ilolla vastaan. Myös kiertotalouden edistäminen, eli esimerkiksi kaivettujen maamassojen uudelleen käyttäminen, kierrätyskasvualustojen hyödyntäminen ja betonimurskeen käyttö vähentävät neitseellisen materiaalin tarvetta ja sitä kautta päästöjä. Nämä vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Ympäristönäkökulmat ovat osa rakentamista, mutta myös lopputilanteen suunnittelua

Rakentamisen aikaisten päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta myös rakentamisen aikaista haittaa lähiympäristölle – sekä asukkaille että luonnonympäristölle, on tärkeää minimoida. Ja kolmanneksi, mielestäni on tärkeää huolehtia siitä, että rakentuva uusi kaupunkiympäristö on viihtyisää ja monimuotoista. Niinpä olemme nähneet tärkeänä toteuttaa rakentamisen yhteydessä myös rakenteellisia, ympäristöä parantavia toimenpiteitä.

Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä on toteutettu esimerkiksi Viikkiin pieneläinputki radan ali edistämään pienten eläinten turvallista liikkumista, ja kaupunkipurojen ekologista laatua on parannettu laajentamalla avouoman määrää ja parantamalla hulevesien viivytystä. Rakentamisalueilta on poistettu haitallisia vieraslajeja, raiteiden viereen on perustettu paahdeniittyjä ja linnuille ja liito-oraville on asennettu pönttöjä. Raide-Jokerin rakentamisen aikana on seurattu ja seurataan vesien laatua, vuollejokisimpukoiden esiintymistä ja haitallisten vieraslajien leviämistä. Lisäksi on tehty tutkimus mm. rakentamismelun vaikutuksista linnustoon. Näistä seurantatutkimuksista saadaan arvokasta tietoa tulevia rakentamishankkeita varten.

Raide-Jokeri suunnannäyttäjänä

Raide-Jokerin, pääkaupunkiseudun ensimmäisen pikaraitiotien, allianssi muodostettiin vuonna 2017, ja heti oli selvää, että ympäristönäkökulmiin tullaan hankkeessa kiinnittämään huomiota enemmän kuin ehkä normaalisti rakentamisessa on totuttu. Oli hienoa päästä pohtimaan eri alojen ympäristöasiantuntijoiden kanssa sekä rakentamisen että valmiin ratikan ympäristövaikutuksia.

Ympäristönäkökulmien huomiointi haluttiin osaksi ihan kaikkea tekemistä, ja Raide-Jokerissa onkin jokainen työnjohdon henkilö käynyt hankkeen oman ympäristöperehdytyksen. Uskon, että ympäristökoulutuksen kautta on saatu vähennettyä rakentamisen haitallisia vaikutuksia paitsi omalle työmaahenkilöstöllemme, myös lähiluonnolle ja lähialueiden asukkaille.

Koen hienona sen, että Raide-Jokeri on toiminut suunnannäyttäjänä ympäristönäkökulmat huomioivassa raitiotie- ja kaupunkikehitysrakentamisessa. Raide-Jokerista olemme vieneet opit ja hyvät kokemukset muihin vastaaviin hankkeisiin ikään kuin vastuullisuuden vähimmäistasovaatimuksiksi. Aivan upeaa on se, että uusissa raidehankkeissa, esimerkiksi Kruunusilloissa ja Kalastamasta Pasilaan -hankkeissa, ympäristönäkökulmien ja vastuullisuuden huomiointi on saanut vieläkin suuremman roolin. Tämä kertoo siitä, että muutosta tapahtuu rakentamisalalla nopeasti.

Haasteet ja työn suola

Haasteitakin tietysti on. Kustannussäästöpaine on hankkeissa suuri, ja välillä raha ratkaisee – vaikka usein esimerkiksi hieman arvokkaampi ratkaisu voisi olla kestävämpi ja täten elinkaarinäkökulmasta edullisempi. Tämän vuoksi vastuullisuusperiaatteet on todella tärkeää saada hankkeen tavoitteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vastuullisuuden eri osa-alueet osataan sisällyttää hankkeen kustannuslaskentaan. Tähän tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Näin varmistetaan, että tulevaisuudessa rakennetaan entistä laadukkaampaa ja viihtyisämpää kaupunkia sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Vaikka aina kaikki omat toiveet ja ideat ei toteudu, olen kuitenkin huomannut, että kaikilla osapuolilla, niin suunnittelijoilla, toteuttajilla kuin tilaajalla, on tahto tehdä vastuullisia ja jopa innovatiivisia suunnittelu- ja toteutuspäätöksiä. Se on tämän työn suola. On myös hienoa seurata alan kehitystä aitiopaikalta ja päästä itsekin vaikuttamaan rakentamisen ratkaisuihin. Ja tärkeimpänä; on motivoivaa olla mukana hankkeissa, joissa rakennetaan pääkaupunkiseudulle vähäpäästöisiä, kestävän liikkumisen joukkoliikennepalveluja ja uutta viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Lähikuva Niina Salojärvi sekä teksti Asiantuntijablogi.

Projektipäällikkö Niina Salojärvi