Nosturi nostaa kirkoja lavalle.

Banarbeten och underhåll av vagnpark

Vi underhåller och förnyar både metro- och spårvagnarna. Vi producerar också olika tjänster för underhåll och reparation av infrastrukturen av banor och elektricitet.

Mies hitsaa ratakiskoja.

Vi underhåller och bygger nya spårvägsbanor

Vi producerar olika tjänster för underhåll och reparation av infrastrukturen av banor och elektricitet. Vi sörjer också för tillverkningen av banelement och rengöringen av banorna.

Rälsen förnyas vid behov

Banornas livslängd beror på vilken typ av banavsnitt rälsen ligger på. På en rak bana kan rälsen hålla i 30 år, på en med kurvor betydligt kortare tid; i högst 15 år.

Livslängden på växlar påverkas bland annat av trafikmängden: på tätt trafikerade banavsnitt slits växlar mest och byts ut med några års mellanrum. På avsnitt som trafikeras mindre håller växlarna upp till 25 år.

Vi planerar banarbetena så att de stör spårvägs- och fordonstrafiken så lite som möjligt. I mån av möjlighet utförs spårarbetena även på nätterna med vissa restriktioner. Helsingfors allmänna bestämmelser begränsar nattarbete som orsakar buller till högst två nätter i veckan. Man strävar efter att förlägga tidpunkten för banarbetsprojekten så att de kan genomföras samtidigt som de övriga kommunaltekniska projekten som vattenlednings-, avlopps- och fjärrvärmearbeten.

Växlar med djupa spår minskar rälsljudet

I samband med spårarbetena installerar vi växlar med djupa spår på spårvägarnas växelområden alltid när det är möjligt vad beträffar växelns geometri.

Växlar med djupa spår har installerats över hela staden under några somrar, och man har haft goda erfarenheter av dem. Växlar med djupa spår strävar efter att minska rälsljud och vibrationer som uppstår när en spårvagn korsar ett växelområde. Med de nya växlarna är det också möjligt att öka hastigheten på spårvagnarna: växlar med djupa spår gör att växelområdet kan korsas med högre hastighet än för närvarande.

Vi ansvarar för underhåll och förnyelse av både metro- och spårvagnar

Underhåll av vagnpark

Huvuduppgiften för underhållet av vagnparken är att säkerställa att transportenheten har en tillräckligt stor duglig vagnpark tillgänglig för linjetrafiken, att utföra underhållsåtgärder för vagnparken i enlighet med underhållsprogrammet samt att säkerställa vagnparkens tekniska säkerhet.

Servicen täcker bland annat:

  • kilometerservice
  • organisering av besiktningar, tvätt av tågen
  • tågens serviceförflyttningar
  • linjebyten.
Vallilan varikko sisältä.

Med servicearbetet strävar man efter att på ett förebyggande sätt inverka på att vagnparken inte blir defekt. En korrekt servad vagnpark är dessutom en del av kundnöjdheten och vagnparkens säkerhet. Oförutsedda reparationer och skadereparationer ingår i underhållet av vagnparken.

Med reservdelar avses metro- och spårvagnens löstagbara komponenter som repareras för att användas igen. Reservdelsverkstaden ansvarar för reparationen av reservdelar för HST:s/Stadstrafik Ab:s hela metro- och spårvagnpark, uppdelad i verkstäder för mekaniska, elektriska och hydrauliska delar.

Till reservdelsverkstadens verksamhet hör till exempel reparation av reservdelar, maskinbearbetning och svetsarbete. Vid behov utför även reservdelsverkstaden byten av delar på vagnparken. När byte eller reparation av delar planeras, prioriteras vagnparkens tillgänglighet för linjetrafikeringen.

Grundliga reparationer av vagnparken

Grundliga reparationer i enlighet med vagnparkens serviceprogram utförs ungefär vart tionde år. I grundliga reparationer utförs större inspektioner och underhållsarbeten på strukturer, boggier och komponenter i vagnparken. I samband med en grundlig reparation utförs också ändringsarbeten i passagerarutrymmet och vagnens system för att förbättra vagnparkens användbarhet, miljövänlighet och lönsamhet. De grundliga reparationerna utförs på Stadstrafik Ab:s egna depåer och av underleverantörer.