Dataskydd

Dina rättigheter som registrerad

EU:s allmänna dataskyddsförordning garanterar dig olika rättigheter som registrerad när vi behandlar dina personuppgifter. Det är möjligt att utöva rättigheter på olika sätt beroende på personuppgifternas behandlingsgrund.

Rätten att få tillgång till uppgifter, rätt till insyn

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter samt vilka uppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt att få dina egna uppgifter utan avgift. Om du dock begär flera exemplar kan vi debitera en rimlig avgift för dem på grundval av administrativa kostnader.

Rätten till korrigering av uppgifter

Du har rätt att begära att vi korrigerar inexakta och felaktiga personuppgifter om dig eller kompletterar ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering av uppgifter, rätten att bli bortglömd

I vissa undantagsfall, till exempel om behandlingen av uppgifter har grundat sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke, har du rätt att få dina uppgifter raderade, det vill säga att bli bortglömd.

Rätten till begränsning av behandling

I vissa situationer kan du ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills dina uppgifter på ett lämpligt sätt har granskats och korrigerats eller kompletterats. En sådan situation är till exempel om du bestrider riktigheten av dina uppgifter.

Rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

Du har rätt att överföra dina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan om du själv har lämnat uppgifterna till oss, och behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiskt.

Rätten att göra invändningar

Du har rätt att när som helst, på grundval av en personlig, särskild situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter när behandlingen grundar sig på utförande av en uppgift som rör allmän nytta eller användning av offentlig makt. I detta fall får uppgifterna endast fortsätta att behandlas om det finns ett betydande och giltigt skäl för behandlingen som vi kan påvisa. Behandlingen får också fortsätta om behandlingen är nödvändig för att upprätta, presentera eller försvara laga rätt.

Rätten att överklaga ett automatiskt individuellt beslut

Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut som grundar sig på automatisk behandling av personuppgifter, som skulle orsaka rättsliga eller andra på motsvarande sätt betydande effekter på dig. Med automatiskt beslutsfattande avses att en person inte deltar i beslutsfattandet, utan beslutet fattas endast maskinellt utifrån personuppgifterna.

Stadstrafik Ab använder inte automatisk behandling av personuppgifter för att fatta dylika beslut.

Så här utövar du dina rättigheter

Du kan lämna begäran som rör dina personuppgifter via e-post till kaupunkiiliikenne.tietosuoja@hel.fi eller per brev till Dataskydd – förvaltningstjänster, PB 100 (Tavastvägen 86), 01022 STADSTRAFIK. Vänligen ange i din begäran vilka rättigheter du vill utöva samt i mån av möjlighet även vilket av våra register du vill rikta din begäran till. Du hittar vårt register och beskrivningar för det på denna webbplats.

Vi svarar på alla begäran som rör personuppgifter så snart som möjligt, dock senast en månad efter att vi mottagit begäran. För komplicerade begäran kan vi behöva förlänga handläggningstiden med högst två månader. Vi meddelar alltid om förlängningen av handläggningstiden och skälen till förlängningen senast en månad efter att begäran mottagits.

Rätten att anföra besvär hos myndigheten

Du har rätten att anföra besvär hos dataskyddsmyndigheten om du misstänker att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagen. Finlands dataskyddsmyndighet är Dataombudsmannen.

Kontaktuppgifterna till Dataombudsmannens byrå är:

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontoret: 029 566 6768

Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningarna är i .pdf-format.