Ihmisiä Sörnäisten metroasemalla.

Förbättring av metrons kapacitet och tillförlitlighet

Genom att modernisera metrons föråldrade system kan tillräcklig kapacitet säkerställas och tillförlitligheten förbättras.

Ett centralt sätt att höja metrons kapacitet är att öka turtätheten. Förbättring av metrons kapacitet och tillförlitlighet, dvs. projektet METKA, föreslår stegvis genomförande, där man först möjliggör en turtäthet på 120 sekunder och halvautomatiserad trafik, skapar förutsättningar för att senare övergå till en turtäthet på 100 sekunder och inte utesluter ökning av automatiseringsnivån.

Övergången till en helt automatisk trafik kommer dock sannolikt att kräva ytterligare investeringar i tunnlarna i metrons stamnät i Helsingfors samt i alla underjordiska stationer. Därför måste valet av trafikform och den ekonomiska granskningen i anslutning till det göras senare, om en högre automatiseringsnivå anses vara ändamålsenlig.

Projektets bakgrund

I metrotrafiken används många ursprungliga, dvs. över 40 år gamla system, vars livscykel har snart nått slutet. I synnerhet ska det nuvarande systemet för trafikstyrning moderniseras för att en tillförlitlig och trygg trafik på metron ska kunna säkerställas också i framtiden. De delar av systemet som nu förnyas är systemet för tågkontroll och spårströmkretsar.

Förnyelsen av systemet för tågkontroll gör det möjligt att öka passagerarmängden i metron, eftersom det blir möjligt att öka turtätheten. Det är viktigt att öka turtätheten och vidta andra åtgärder för att öka kapaciteten, eftersom passagerarmängden i metron enligt trafikprognoser kommer att öka. Då är den nuvarande kapaciteten inte längre tillräcklig.

Metrostation i Hagnäs.

För närvarande finns det stora osäkerhetsfaktorer som påverkar prognoserna för passagerarmängden, till exempel coronapandemin och dess konsekvenser, energipriserna som stigit under de senaste åren, miljömålen och den förändrade geopolitiska situationen. Dessutom är det svårt att förutse när det blir nödvändigt att höja kapaciteten. Åtgärderna måste dock vidtas proaktivt, eftersom genomförandet av dem i det aktuella metrosystemet förutsätter noggrann planering och flera års arbete.

Metrosystemen har en lång livslängd och förnyelserna är långsiktiga. Genom de förnyelser som nu görs kan metron trafikeras tryggt igen under de kommande fyrtio åren.

Åtgärder för förbättring av metrons kapacitet och tillförlitlighet

Det viktigaste med tanke på en säker och tillförlitlig metroverksamhet är att modernisera systemet för tågkontroll. Systemet för tågkontroll har en nyckelroll med tanke på metrosäkerheten: det förhindrar tåg från att köra för snabbt och kollidera mot varandra.

Avsikten är att övergå från det system för tvångsstopp som nu används för tågkontroll till automatisk tågkontroll. Man kommer dock inte att övergå till helt automatisk trafik, utan det kommer att finnas en förare i metrons förarhytt också i fortsättningen. I projektet beaktas också den eventuella fortsatta utvecklingen av trafikstyrningssystemet för hela metron.

En annan viktig åtgärd är förnyandet av spårströmkretsar. Spårströmkretsar följer var på banan metrotågen finns, och utan dem är det omöjligt att driva säker trafik. Det går inte längre att skaffa reservdelar till de nuvarande strömkretsarna och det finns endast få personer som kan reparera dem, så det är nödvändigt att byta dem mot nya.

Den nuvarande turtätheten på 2,5 minuter under rusningstid räcker inte längre för att möta behoven hos den ökande passagerarmängden. Ett viktigt sätt att förbättra kapaciteten är att öka

metrons turtäthet. Turtätheten kan endast ökas genom att modernisera systemen, och naturligtvis behövs också fler tåg. Dessa investeringar tar totalt cirka tio år.

Metrons kapacitet förbättras också på andra sätt, bland annat genom att utveckla skyltningen på stationerna och tågen. De testas och genomförs gradvis, om de visar sig vara bra. Under hösten 2022 testar man om det är möjligt att effektivisera passagerarströmmarna på stationerna genom att ändra färdriktningen på rulltrapporna. Dessutom eftersträvar man genom projektet att styra passagerare till de tåg som har mest utrymme samt noggrannare till tågets dörrar

Projektets faser

Tågen i serien M300.
  • Projektet med förnyelse av spårströmkretsar blir färdigt år 2025 och säkerställer en tillförlitlig metroverksamhet.
  • Systemet för tågkontroll blir färdigt år 2029 och möjliggör halvautomatisk trafik.
  • Tågen i serien M400 levereras mellan åren 2030 och 2032 (nuvarande uppskattning), vilket möjliggör halvautomatisk trafik med en turtäthet på 120 sekunder.
  • Utvecklingen av trafikstyrningssystemet fortsätter eventuellt på 2030-talet. Vidare utveckling skulle möjliggöra en turtäthet på 100 sekunder.