Havainnekuva Ruskeasuon varikosta.

Depåprojekt

Depåprojekten är en del av utvecklingsplanen som syftar till att förbereda tillväxten av spårvägstrafikens vagnpark i stadskärnan samt behoven av nya höghastighetsspårvagnar.

För närvarande finns tre depåer i bruk för spårvagnar och en för metrotåg. I och med utbyggandet av spårtrafiken pågår ett historiskt stort depåutvecklingsprojekt.

Spårvagnsdepåer

Helsingfors stad spårtrafik omhändertas just nu i Forsby, Vallgård och Tölö. Tölö och Vallgård depåer är cirka 100 år gamla och Forsby depå till största delen över 50 år. Spårtrafiken och vagnparkens dagliga underhåll sköts i Tölö och Forsby, och depån i Vallgård fungerar som verkstad för spårvagnarna.

Enligt linjeplanen ökar behovet av spårtrafikens vagnpark i stadskärnan. Dessutom ska ny vagnpark upphandlas för de planerade nya snabbspårvägarna. De nya depåerna betjänar också den nya vagnparken.

Depåstrategin förbereder sig för utbyggnaden av spårtrafiken

Depåernas främsta brister är bristen på lagerlokaler i samband med utbyggnaden av linjerna och den ökade vagnparkens storlek, gammalmodiga och olämpliga underhålls- och reparationslokaler samt fastigheternas dåliga skick.


Syftet med depåstrategin som färdigställdes 2018 är att åtgärda dessa brister och besvara spårtrafikens utbyggnation.

Byggandet av depån i Brunakärr började i september 2021, och depån blir klar med den planerade lagringskapaciteten på 100 spårvagnar senast i slutet av 2023. Spårjokerns depå i Kasåkern blir klar sommaren 2022.

I enlighet med depåstrategin som uppdaterades hösten 2021 beräknas Forsbys nya depå bli klar 2027 och Tölö depå fortsättas att användas fram till slutet av 2030-talet. På så sätt finns det tillräckligt med depålokaler i slutet av 2020-talet för användning av både Kronbroarna och Västra Helsingfors spårvägar.

Dessa förändringar gör det dessutom möjligt att förbereda sig för till exempel ändringar i tidtabellerna för vagnanskaffningarna eller spårvägsprojekten. Man vill specificera omfattningen och byggandet av den planerade hybriddepån i Degerö i den fortsatta planeringen.

Depåprojekt under arbete

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta ylhäältä päin päivällä.

Brunakärr spårvagn- och bussdepå

Utöver Forsby depå kommer depån att vara en av huvuddepåerna för Helsingfors spårtrafik.

Spårjokerns spårvagnsdepå

För Spårjokerns trafik byggs en egen depå i Kasåkern.

Förnyandet av Forsby depå

De nuvarande, upp till 80 år gamla och delvis oändamålsenliga lokalerna ersätts med en ny vagndepå. Projektet inleds år 2024.