Ilmakuva Vallilan varikosta.

Organisation

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab är ett offentligt ägt bolag som fortsätter verksamheten av Helsingfors stads trafikverk från och med den 1 februari 2022.

Bolagets verkställande direktör är Juha Hakavuori.

Trafikering

Enheten för trafikering ansvarar för en säker metro- och spårvagnstrafik av hög kvalitet samt för trafikstyrnings- och kontrollrumsverksamheten som stöder den. Trafikeringen beställs av Helsingforsregionens trafik (HRT).

Egendomsförvaltning

Enheten för egendomsförvaltning ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av egendomen inom infrastrukturen för kollektivtrafiken, samt för spårvagns- och metromaterielen i Helsingfors och nyanskaffningen av vagnpark. Enhetens ansvar inkluderar bland annat ombyggnation av metrostationer och spårvagnslinjer.

Underhåll

Enheten för underhåll har hand om servicen och underhållet av metro- och spårvagnsmaterielen, banorna och hållplatserna samt stationerna och fastigheterna.

Stora spårvägsprojekt i staden

Enheten för stora spårvägsprojekt i staden har till uppgift att säkerställa att Stadstrafik Ab har bästa möjliga förutsättningar för att möta stadens tillväxtutmaningar på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt effektivt sätt.

Ekonomi och verksamhetsledning

Enheten för ekonomi och verksamhetsledning styr vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv och tillhandahåller ekonomisk styrning för att uppnå långsiktiga mål och kostnadseffektivitet. Enheten ansvarar också för att producera kvalitets- och miljö-, säkerhets- och IT-tjänster till Stadstrafik Ab.

Personal och affärsverksamhetsstöd

Enheten för personal och affärsverksamhetsstöd betjänar hela Stadstrafik Ab. Enheten producerar tjänster som rör personal, administration, kommunikation och upphandling.

Sveaborgs Trafik Ab (SLL)

Sveaborgs Trafik Ab (SLL) sköter om färjetrafiken mellan Helsingfors och stadsdelen Sveaborg som ligger på en ö. Sveaborgsfärjorna är en del av Helsingfors stadstrafik och de trafikerar året om. Sveaborgs Trafik är Stadstrafik Ab:s dotterbolag.