Koldioxidneutral stadstrafik

Programmet Hilkka för koldioxidneutral stadstrafik är vårt sätt att svara på klimatutmaningarna. Vi vill vara en vägvisare för koldioxidneutralitet inom infrastruktursektorn och trafiktjänster, och förändra verksamheten inom hela branschen.

Hilkka-programmet, som för närvarande är under utarbetande, ska bli ett verktyg för att systematisera genomförandet av utsläppsminskningsåtgärderna och koldioxidneutralitetsmålet.

Arbetet baserar sig på resultaten av en utsläppsberäkning som gjordes 2021, enligt vilken de största utsläppen i vår verksamhet uppstår till följd av byggande och materielanskaffningar.

Hilkka-projektet har en hög ambitionsnivå och kräver att vi förändrar våra rutiner. På en konkret nivå kan det innebära exempelvis att man i renoveringar av metrostationer reflekterar över olika energieffektivitetslösningar och möjligheter till cirkulär ekonomi.

Ärligt och öppet

Vi är kända för och stolta över våra kollektivtrafikmedel som drivs av grön el, men det i sig räcker inte. Vi vill berätta ärligt även om avigsidorna hos en utvidgning av spårtrafiken – de stora beslut som uppstår i våra byggprojekt. Beslutsfattandet kan inte basera sig endast på kostnaderna, utan man måste också beakta utsläppseffekterna. Det kan höja kostnaderna åtminstone i början.

I och med Hilkka-programmet kommer vi att kräva åtgärder inte bara av oss själva, utan även av berörda parter och ägare. Våra största beslut gäller användning av betong och stål samt materielanskaffningar.

Som beställare vill vi kräva exempelvis utsläppssnål betonganvändning av entreprenörerna. Våra krav har betydelse även i ett bredare perspektiv: vi möjliggör utveckling av marknaden och föregår med gott exempel för andra aktörer.

Utöver konkreta åtgärder beslutar man i Hilkka-programmet om underordnade mål på en mer detaljerad nivå, som kan vara exempelvis fastighetsspecifika energieffektivitetsmål eller utsläppssnåla material för byggande. Med hjälp av de mer mätbara underordnade målen kan vi följa hur vårt utsläppsminskningsarbete framskrider.

Projektchef för Hilkka-programmet är Stadstrafikens kvalitets- och miljöchef Maija Sarpo.