Matkustajakysely: Vastaajat pitivät Rautatientorin metroaseman liukuportaiden uutta järjestystä toimivampana 

Lokakuussa 2022 käynnistimme Rautatientorin metroasemalla kokeilun, jonka tarkoituksena oli selvittää, muuttuuko asemalla liikkuminen sujuvammaksi ja nopeammaksi liukuportaiden kulkusuuntia muuttamalla. Muutoksen vaikutusta tutkittiin matkustajille suunnatulla kyselyllä sekä havainnoimalla tilannetta paikan päällä.

Rautatietientorin metroaseman Kompassitaso.

Tulokset olivat hyviä: yli puolet kyselyyn vastanneista joko piti liukuportaiden uutta järjestystä toimivampana verrattuna vanhaan tai koki, ettei sillä ollut vaikutusta omaan liikkumiseen. Kokeilua jatkettiin ja muuttunut järjestys jätettiin toistaiseksi voimaan, jotta vaikutuksia voitiin seurata tarkemmin. Nyt järjestys on päätetty jättää pysyväksi. Muutoksen tarkempia vaikutuksia tullaan seuraamaan vielä kokeilun päättymisen jälkeenkin. 

Aiemmin Kompassitasolta alas kulki yksi liukuporras, joka sijaitsi vasemmassa reunassa. Nykyisessä järjestyksessä alas vie toinen liukuporras vasemmalta katsoen ja ylös kuljetaan reunimmaisia liukuportaita pitkin.  

Kyselyyn tulleissa vastauksissa toistui toive kahdesta alaspäin ja kahdesta ylöspäin kulkevasta liukuportaasta. Tällainen järjestys ei ole kuitenkaan mahdollinen, sillä turvallisuuden ja sujuvan asemalta poistumisen turvaamiseksi alhaalta ylös nouseville täytyy varata alas meneviä enemmän liukuportaita. 

Asemalla liikkuminen koettiin sujuvammaksi ja loogisemmaksi 

Matkustajille tehtyyn kyselyyn saimme yhteensä yli 500 vastausta. Kysely oli auki 24.10.—13.11.2022. 

Yli puolet vastaajista, 61 % piti uutta järjestystä toimivampana tai koki, ettei sillä ollut merkitystä oman liikkumisen kannalta vanhaan järjestykseen verrattuna. Vastaajista 39 % piti vanhaa järjestystä parempana. Matkustussuunta vaikutti jonkin verran vastaukseen. Tapiolan tai Matinkylän suunnasta tai niiden suuntaan matkustavista 68 % joko piti muuttunutta järjestystä parempana tai koki, ettei sillä ollut merkitystä oman liikkumisen kannalta vanhaan järjestykseen verrattuna. Kriittisimpiä uutta järjestystä kohtaan oltiin Vuosaareen tai Mellunmäkeen tai niiden suunnasta matkustavien joukossa, joista 55 % piti uutta järjestystä joko toimivampana tai koki, ettei sillä ollut merkitystä oman liikkumisen kannalta. Tulokseen vaikuttaa se, että aiempi järjestys oli suunniteltu ennen metron jatkamista Ruoholahden länsipuolelle, eli pääsääntöisesti vain itään suuntautuvalle liikenteelle. 

Ne matkustajat, jotka pitivät muuttunutta järjestystä parempana, korostivat vastauksissaan, että uusi järjestys aiheuttaa vähemmän yhteentörmäyksiä ja ristiin menevää liikennettä laituritasolla. Yleisesti ottaen uutta järjestystä pidettiin loogisempana verrattuna vanhaan. 

Laituritasolla olevat aidat herättivät kommentteja puolesta ja vastaan. Osan mielestä ne ohjasivat liikkumista hyvin, toisten mielestä ne taas hidastivat kulkemista metroon ja metrosta pois. Aitojen pituutta lyhennettiin kyselystä saadun palautteen perusteella jo kokeilun aikana. 

Kokeilu poikii jatkotoimenpiteitä 

Teimme myös muun muassa liukuportaiden muutoksesta kertoviin kuulutuksiin muutoksia jo kokeilun aikana saamamme palautteen perusteella: päällekkäisiä kuulutuksia karsittiin ja äänentasoa säädettiin sopivammaksi. Erillistä kuulutusta toistava äänimajakka liukuportaiden yläpäässä oli osa kokeilua, ja sen vaikutuksia ja hyötyjä arvioidaan pilotin jälkeen mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

Kyselyn kommenteissa toivottiin vastaavaa muutosta myös muille metroasemille. Tulemme tarkastelemaan liukuportaiden kulkusuuntien muuttamisen hyödyllisyyttä esimerkiksi Hakaniemen aseman kohdalla.  

Kokeilu on osa hankekokonaisuutta, jolla parannetaan metron kapasiteettia ja luotettavuutta. Lue lisää hankkeesta.