Havainnekuva Rautatientorin metroaseman laituritasosta remontin jälkeen.

Avbrott i metrotrafiken sommaren 2024

Sommaren 2024 pågår flera förbättringsprojekt för metron, och därför kommer det att bli avbrott i metrotrafiken. Det går inte att utföra arbeten på banområdet utan att avbryta metrotrafiken.

Under sommaren 2024 förbättrar vi brandsäkerheten på Järnvägstorgets metrostation samt renoverar Västerkullavägens metrobroar mellan Gårdsbacka och Mellungsbacka och perrongområdet på Gårdsbacka metrostation. Vi förnyar också växlarna på avsnittet Östra centrum–Mellungsbacka. Avbrott i metrotrafiken börjar 3.6.

På den här sidan kan du läsa mer om projekten och hur arbetet framskrider.

Till metrohelheten hör otaliga system, fastigheter, teknik, broar, spår och mycket mer. För att vi ska kunna göra så många förbättringar som möjligt under avbrotten i metrotrafiken i sommar genomför vi flera projekt under samma trafikavbrott. På detta sätt strävar vi efter att minska de olägenheter som arbetet orsakar för passagerarna.

Metrojuna seisoo Mellunmäen metroasemalla.

Tidpunkter för avbrotten i metrotrafiken sommaren 2024

  • Järnvägstorget 3.6.–1.9. (vecka 23–35)
  • Mellungsbacka 3.6.–8.9. (vecka 23–36)
  • Gårdsbacka 24.6.–4.8. (vecka 26–31)
  • Kvarnbäcken 8.7.–4.8. (vecka 28–31)

Projekt som orsakar avbrott i metrotrafiken sommaren 2024

Förbättring av brandsäkerheten på Järnvägstorgets station

Brandsäkerheten på Järnvägstorgets station måste förbättras för användarnas säkerhet och på grund av myndighetskrav på brandsäkerheten. I projektet förbättras i synnerhet lösningarna för utvädring av rök från perrongområdet. Även systemen för eldistribution, belysning, telekommunikation och säkerhet på perrongområdet byts ut för att uppfylla aktuella krav, bestämmelser och standarder. Innertaken, belysningen och ytmaterialen på perrongnivån och i området med rulltrappor förnyas också.

Genom dessa förändringar får vi en trygg och trivsam metrostation som är mer energieffektiv och betjänar passagerarna bättre.

Det första skedet av åtgärderna för att förbättra brandsäkerheten genomförs åren 2024–2025. Arbetet fortsätter under de kommande åren i samband med andra projekt i området.

Rautatientorin metroasema.

Renovering av perrongnivån på Gårdsbacka metrostation

Kontulan metroasema.

Under avbrottet i metrotrafiken på förgreningen till Mellungsbacka renoveras Gårdsbacka metrostation. Efter avbrottet kör metron vid behov på bara ett spår under projektet, så att bara den ena sidan av perrongområdet är i bruk. Projektet pågår till 2025.

Metrostationens funktionalitet och trivsamhet förbättras genom att förnya den västra ingången och stationens ytor. Hustekniken och belysningen saneras, så att energieffektiviteten och ljuseffekten förbättras.

Man använder taklösningar för att förhindra att fåglar tar sig in på stationen, så att stationen kan hållas prydligare och kunderna nöjdare. Skyltarna förnyas och de särskilda behoven hos personer med synskador beaktas bättre.

Man strävar efter att utföra saneringen av perrongområdet under trafikavbrottet sommaren 2024 så att perrongens mittersta del kan göras funktionsduglig och metro- och passagerartrafiken kan fortsätta normalt efter avbrottet.

Renovering av Västerkullavägens broar samt Understens och Svartbäcksstigens gångtunnlar

I närheten av Mellungsbacka Metrostation åtgärdas skador orsakade av normalt slitage på Västerkullabroarna samt Understens och Svartbäcksstigens gångtunnlar.

Renoveringarna förlänger livscykeln för broarna och underfarterna, så att man kan undvika dyrare renoveringskostnader i framtiden. Renoveringen av broarna i Västerkulla började i april 2024 och väntas pågå till november–december 2024, och renoveringen av underfarterna pågår från maj till augusti–september 2024.

Mellunmäen metroasema.

Förnyande av växlarna mellan Östra centrum och Mellungsbacka

Metrons växlar förnyas på växelområdet i Tranbacka mellan Kvarnbäcken och Gårdsbacka, på växelområdet i Svartbäcken mellan Kvarnbäcken och Östra centrum samt i samband med renoveringen av bron i Västerkulla. Arbetet är knutet till avbrottet i trafiken i den östra delen av metron och utförs samtidigt som renoveringen av Västerkullabron.

Växlarna är i slutet av sin livscykel och behöver bytas ut. På så sätt säkerställer man att det inte uppstår störningar i växlarna, vilket gör trafiken tryggare och mer effektiv.

Under metroavbrottet i de östra delarna passar man också på att utföra annat underhåll. Arbetet är effektivt, eftersom man i stället för det vanliga nattarbetet kan arbeta dygnet runt.

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab och Helsingfors stads trafikverk ansvarar för projekten för förbättring av metron sommaren 2024. HRT ansvarar för att informera om trafiken i undantagssituationerna och ändringar i trafiken.